ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ระดับชั้น

หลักสูตร

บกศ.

อาหาร

ประกัน
ชีวิต

สมาคม

ภาษา

บัตรนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ

รวม

อนุบาล

-

3,500

3,000

150

100

-

-

-

6,750

ประถม 1-6

-

3,100

3,200

150

100

500

100

-

7,150

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ทั่วไป (วิทย์ – คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

-

8,350

ทั่วไป (ภาษา – สังคม)

4,000

3,500

150

100

500

100

-

8,350

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ทั่วไป (วิทย์ – คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

-

8,350

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ทั่วไป (วิทย์ – คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

-

8,350

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

ทั่วไป (วิทย์ – คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

-

8,350

ทั่วไป (ภาษา – สังคม)

4,000

3,500

150

100

500

100

-

8,350

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ทั่วไป (วิทย์ – คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

-

8,350

 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

 

ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

*** หมายเหตุ  หลังจากชําระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นนักเรียนแล้ว ทางโรงเรียน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี***