ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ระดับชั้น

หลักสูตร

บกศ.

อาหาร

ประกัน
ชีวิต

สมาคม

ภาษา

บัตรนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ

รวม

อนุบาล

-

3,500

3,000

150

100

-

-

-

6,750

ประถม

English Program(EP)

3,100

3,200

150

100

500

100

12,850

20,000

ประถม 1-6

 

3,100

3,200

150

100

500

100

-

7,150

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ปกติ (วิทย์ – คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

-

8,350

 

พิเศษ (วิทย์ – คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ปกติ (วิทย์ – คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

-

8,350

 

พิเศษ (วิทย์ – คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ปกติ (วิทย์ – คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

-

8,350

 

พิเศษ (วิทย์ – คณิต)

4,000

3,500

150

100

500

100

2,000

10,350

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปกติ (วิทย์ – คณิต)

4,500

3,500

150

100

500

100

-

8,850

 

ภาษา – สังคม

4,500

3,500

150

100

500

100

-

8,850

 

พิเศษ (วิทย์ – คณิต)

4,500

3,500

150

100

500

100

2,000

10,850

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ปกติ (วิทย์ – คณิต)

4,500

3,500

150

100

500

100

-

8,850

 

พิเศษ (วิทย์ – คณิต)

4,500

3,500

150

100

500

100

2,000

10,850

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาษา – สังคม

4,500

3,500

150

100

500

100

-

8,850

 

พิเศษ (วิทย์ – คณิต)

4,500

3,500

150

100

500

100

2,000

10,850

*** หมายเหตุ  หลังจากชําระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นนักเรียนแล้ว ทางโรงเรียน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี***

 
การเรียนปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน)


นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่และผ่านการรับมอบตัวนักเรียนแล้ว โรงเรียนจะจัดให้มี
การเรียนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมและ ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00–15.00 น.
(หยุดเรียนเทศกาลสงกรานต์วันที่ 15 – 16 เมษายน พ.ศ. 2562)