ปฏิทินการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา  2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 
วัน/เดือน/ปี

รายการ

15 ม.ค. – 10 มี.ค.62

รับสมัครนักเรียนใหม่  ทุกระดับชั้น

13 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อทดสอบวัดความพร้อม

16 มี.ค.62

 

ทดสอบวัดความพร้อมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,
มัธยมศึกษาปีที่  1  และมัธยมศึกษาปีที่  4 
20 มี.ค.62 ประกาศผลการทดสอบวัดความพร้อม
23 มี.ค.62   รายงานตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น
 
ตารางการทดสอบวัดความพร้อม
 

วัน เดือน ปี

ระดับชั้น

เวลา

วิชา

16 มี.ค.62

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

09.00 – 11.00 น.

คณิตศาสตร์,  ภาษาไทย, 
วิทยาศาสตร์,  ภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

09.00 – 11.00 น.

คณิตศาสตร์,  ภาษาไทย, 
วิทยาศาสตร์,  ภาษาอังกฤษ,
สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 4

09.00 – 11.00 น.

คณิตศาสตร์,  ภาษาไทย, 
วิทยาศาสตร์,  ภาษาอังกฤษ,
เหตุการณ์ปัจจุบัน