ปฏิทินการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา  2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 
วัน/เดือน/ปี

รายการ

20 ก.พ. – 10 เม.ย.64 รับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบทั่วไป)ทุกระดับชั้น

11 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ (รอบทั่วไป) เพื่อทดสอบวัดความพร้อม

24 เมษายน 2564

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ (รอบทั่วไป) ม.1 และ ม.4 เท่านั้น
25 เมษายน 2564 ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ (รอบทั่วไป)
1 พฤษภาคม 2564   รายงานตัวนักเรียนทุกระดับชั้น
1 มิถุนายน 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
ตารางการทดสอบวัดความพร้อม
 

 

รอบทั่วไป

วัน เดือน ปี

ระดับชั้น

เวลา

วิชา

24 เมษายน 2564

 

 

เตรียมอนุบาลและอนุบาล1 - 3

 

ไม่มีการทดสอบ

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

.

ไม่มีการทดสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

09.00 – 11.00 น.

ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, เหตุการณ์โลกปัจจุบัน