ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร ปี 2564
 
ระดับอนุบาล
 
ระดับชั้น

จำนวนรับ
(คน)

คุณสมบัติ

1. เตรียมอนุบาล

60

เกิดตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  –   วันที่  17 พฤษภาคม  2562

2. อนุบาล 1

30

เกิดตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  –   วันที่  17 พฤษภาคม  2561

3. อนุบาล 2

30

เกิดตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559  –   วันที่  17 พฤษภาคม  2560

4. อนุบาล 3

20

เกิดตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  –   วันที่  17 พฤษภาคม  2559

 
ระดับประถมศึกษา
 
ระดับชั้น

จำนวนรับ
(คน)

คุณสมบัติ

1. ประถมศึกษาปีที่ 1

60

อายุ 7 ปีบริบูรณ์ คือเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 – วันที่  16 พฤษภาคม  2558

2. ประถมศึกษาปีที่ 2

10

กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

3. ประถมศึกษาปีที่ 3

10

กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

4. ประถมศึกษาปีที่ 4

15

กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

5. ประถมศึกษาปีที่ 5

10

กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

6. ประถมศึกษาปีที่ 6

10

กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
 
ระดับมัธยมศึกษา
 
ระดับชั้น

จำนวนรับ
(คน)

คุณสมบัติ

1. มัธยมศึกษาปีที่ 1

- หลักสูตรทั่วไป (วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์)

- หลักสูตรทั่วไป (ภาษา – สังคม)

- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)

- ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)

 

70

70

15

15

1.  กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563
2.  หลักสูตรทั่วไป  นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  6  ไม่น้อยกว่า  2.00 
3.  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต) และห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)  นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่น้อยกว่า  3.00 


2. มัธยมศึกษาปีที่ 2

- หลักสูตรทั่วไป (วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์)

- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)

 

10

10

1.  กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2563
2.  หลักสูตรทั่วไป นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ไม่น้อยกว่า  2.00 

3. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต) นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ไม่น้อยกว่า  3.00 

3. มัธยมศึกษาปีที่ 3

- หลักสูตรทั่วไป (วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์)

- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)


 

10

10

1.  กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ปีการศึกษา  2563
2.  หลักสูตรทั่วไป  นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  2  ไม่น้อยกว่า  2.00 

3.  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต) นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  2  ไม่น้อยกว่า  3.00 

4. มัธยมศึกษาปีที่ 4

- หลักสูตรทั่วไป (วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์)

- หลักสูตรทั่วไป (ภาษา – สังคม)

- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)

- ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)

 

70

70

15

15

1.  กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2563
2.  หลักสูตรทั่วไป  นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ไม่น้อยกว่า  2.00 
3.  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต) และห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)  นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3ไม่น้อยกว่า  3.00

5. มัธยมศึกษาปีที่ 5

- หลักสูตรทั่วไป (วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์)

- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)

- ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)

 

10

10

10

1.  กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2563
2.  หลักสูตรทั่วไป  นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  ไม่น้อยกว่า  2.00 
3.  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต) และห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)  นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า  3.00

6. มัธยมศึกษาปีที่ 6

- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต)

- ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)

 

10

10

1.  กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา  2563
2.  หลักสูตรทั่วไป  นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  5  ไม่น้อยกว่า  2.00 
3.  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (FC. วิทย์- คณิต) และห้องเรียนภาษาศาสตร์ (ELP.)  นักเรียนต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า  3.00
 
 
 
การรับสมัคร
 
1. รับสมัครตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน์ 2564  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 

เวลา 08.30 – 15.30 น.  ณ ห้องวิชาการ  ชั้น 2  อาคารประถมสาธิต 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
  โทร 0-4372-1816  ค่าสมัคร  250  บาท
 
2. หลักฐานการสมัคร
  2.1. สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2.2. ใบ ปพ.1 และหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (กรณี ม.2, ม.3, ม.5, ม.6) จำนวน 1 ฉบับ
2.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา จำนวน 1 ฉบับ
และผู้ปกครอง
2.4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนและต้องถ่ายในคราวเดียวกัน)
2.5. อื่นๆ (สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้สมัคร ผู้ปกครอง บิดาและมารดา) จำนวน 1 ฉบับ