ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร
 
ระดับอนุบาล
 
ระดับชั้น

จำนวนรับ
(คน)

คุณสมบัติ

1. เตรียมอนุบาล

30

เป็นนักเรียนที่เกิดระหว่าง 17 พ.ค.2559 -1 ธ.ค.2560

2. อนุบาล 1

30

เป็นนักเรียนที่เกิดระหว่าง 17 พ.ค.2558 -1 ธ.ค.2559

3. อนุบาล 2

20

เป็นนักเรียนที่เกิดระหว่าง 17 พ.ค.2557 -1 ธ.ค.2558

4. อนุบาล 3

10

เป็นนักเรียนที่เกิดระหว่าง 17 พ.ค.2556 -1 ธ.ค.2557

 
ระดับประถมศึกษา
 
ระดับชั้น

จำนวนรับ
(คน)

คุณสมบัติ

1. ประถมศึกษาปีที่ 1
(Thai-English Program)

25

เป็นนักเรียนที่เกิดระหว่าง 17 พ.ค.2555 -1 ธ.ค.2556

2. ประถมศึกษาปีที่ 1

35

เป็นนักเรียนที่เกิดระหว่าง 17 พ.ค.2555 -1 ธ.ค.2556

3. ประถมศึกษาปีที่ 2

10

กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

4. ประถมศึกษาปีที่ 3

25

กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561

5. ประถมศึกษาปีที่ 4

10

กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561

6. ประถมศึกษาปีที่ 5

10

กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561

7. ประถมศึกษาปีที่ 6

10

กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2561

 
ระดับมัธยมศึกษา
 
ระดับชั้น

จำนวนรับ
(คน)

คุณสมบัติ

1. มัธยมศึกษาปีที่ 1
- วิทย์ – คณิต
- พิเศษวิทย์ – คณิต

70
35

1. กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
2. ห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับประถมไม่ต่ำกว่า 3.00

2. มัธยมศึกษาปีที่ 2
- วิทย์ – คณิต
- พิเศษวิทย์ – คณิต

 

10
15

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. ห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับประถมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ระดับชั้น

จำนวนรับ
(คน)

คุณสมบัติ

3. มัธยมศึกษาปีที่ 3
- วิทย์ – คณิต
- พิเศษวิทย์ – คณิต

10
15

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
2. ห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 3.00

4. มัธยมศึกษาปีที่ 4
- วิทย์ – คณิต
- ภาษา – สังคม
- พิเศษวิทย์ – คณิต

70
35
35

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
2. ห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 3.00

5. มัธยมศึกษาปีที่ 5
- วิทย์ – คณิต
- พิเศษวิทย์ – คณิต

15
15

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
2. ห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 3.00

6. มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ภาษา – สังคม
- พิเศษวิทย์ – คณิต

15
15

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
2. ห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 3.00

 
การรับสมัคร
 
1. รับสมัครตั้งแต่วันที่  15 มกราคม – 10 มีนาคม 2562  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 

เวลา 08.30 – 15.30 น.  ณ ห้องวิชาการ  ชั้น 2  อาคารประถมสาธิต 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
  โทร 0-4372-1816  ค่าสมัคร  100  บาท
 
2. หลักฐานการสมัคร
  2.1 สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร
2.2 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน  บิดา  มารดา  ที่เป็นปัจจุบัน
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  บิดา  มารดา  ที่เป็นปัจจุบัน
2.4 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือสําเนาสมุดรายงานตัวนักเรียน (ปพ.6)
2.5 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริง)
2.6 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1.5 นิ้ว  จำนวน  3  รูป
2.7 อื่น ๆ (สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ผู้สมัคร  บิดา  มารดาและผู้ปกครอง